Suomenmaa: Ravin­to­la­e­si­tystä puinut eduskunta toivoo alueellista porrastusta ja hellekesää, kokoomus syyttää holhouksesta

19.05.2020

Op­po­si­ti­o­puo­lue ko­koo­muk­sel­la oli edus­kun­ta­kes­kus­te­lus­sa ko­vin kii­re pur­kaa ko­ro­na­e­pi­de­mi­an hil­lit­se­mi­sek­si ase­tet­tu­ja ra­joi­tuk­sia.

 

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin (sd.) hal­li­tuk­sen pää­tök­set ra­vin­to­la­toi­min­nan ra­joit­ta­mi­sek­si ke­sä­kuun alus­ta läh­tien kii­ku­tet­tiin kii­reel­lä edus­kun­nan ruo­dit­ta­vik­si tiis­tain is­tun­toon.

Vä­li­ai­kai­sen sään­te­lyn no­jal­la ra­vin­to­lat saa­vat pi­tää oven­sa au­ki kel­lo 23 saak­ka. An­nis­ke­lu on kui­ten­kin lo­pet­ta­va tun­tia en­nen ra­vin­to­lan sul­ke­mis­ta.

Li­säk­si si­sä­ti­loi­hin saa pääs­tää vain puo­let ra­vin­to­lan nor­maa­lis­ta asi­a­kas­mää­räs­tä. Te­ras­se­ja asi­a­kas­mää­rän sään­te­ly ei kui­ten­kaan kos­ke.

Hal­li­tus edel­lyt­tää ra­vin­to­loil­ta myös mui­ta toi­men­pi­tei­tä asi­ak­kai­den tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si. Nii­hin lu­keu­tuu esi­mer­kik­si mah­dol­li­suus kä­sien de­sin­fi­oin­tiin.

Ra­joi­tus­ten jat­koa tar­kas­tel­laan kah­den vii­kon vä­lein.

MONI kan­sa­ne­dus­ta­ja pi­tää eri­koi­se­na sitä, et­tei hal­li­tus ai­na­kaan vie­lä por­ras­ta sul­ku­toi­mia alu­eel­li­ses­ti, vaik­ka joil­la­kin seu­duil­la ei ole to­det­tu yh­tään ko­ro­na­ta­paus­ta mo­neen viik­koon.

Alu­eel­li­nen sään­te­ly oli­si kui­ten­kin mah­dol­lis­ta ti­la­päi­sen lain­sää­dän­nön no­jal­la.

– Oli­si vii­sas­ta, et­tä jat­kos­sa myös alu­eel­li­siin eri­tyis­rat­kai­sui­hin oli­si mah­dol­li­suus. Kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa pus­ke­mi­nen val­ta­kun­nal­li­sel­la mal­lil­la ei ole kai­kis­ta ket­te­rin tapa, kes­kus­tan Pasi Ki­vi­saa­ri (kesk.) huo­maut­ti, mut­ta ke­hui esi­tys­tä muu­ten toi­voa an­ta­vak­si.

Myös Mik­ko Kär­nä (kesk.) to­te­si, et­tei tiu­koil­le kiel­loil­le ole enää kai­kil­la alu­eil­la yh­tä sel­kei­tä pe­rus­tei­ta kuin Uu­del­la­maal­la.

Pa­ras­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä on Kär­näs­tä se, et­tei te­ras­sien asi­a­kas­mää­rää ra­joi­te­ta tiu­kas­ti.

SO­SI­AA­LI- JA TER­VEYS­VA­LI­O­KUN­NAN pu­heen­joh­ta­ja Anu Veh­vi­läi­nen (kesk.) pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä sul­ku­toi­mia pu­re­taan va­ro­vai­ses­ti ja as­teit­tain.

– Toi­von, et­tä läm­min kesä tu­los­sa, jot­ta ih­mi­set voi­vat ol­la enem­män te­ras­seil­la, joil­la tar­tun­ta­vaa­ra on pie­nem­pi.

Alu­eel­lis­ten ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta Veh­vi­läi­nen toi­voo pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nal­ta ar­vi­o­ta.

Jos viruksen leviämisen estäminen on holhoamista – niin olkoon sitten niin.

KO­VIN­TA ar­vos­te­lua ra­vin­to­loi­den ra­joi­tus­pää­tök­set saa­vat op­po­si­ti­o­puo­lue ko­koo­muk­sen lei­ris­tä.

Mia Lai­hon (kok.) mie­les­tä mää­rä­ai­kai­nen laki hen­kii "vah­vaa hol­hou­sa­se­tel­maa".

Myös­kään Jaa­na Pel­ko­nen (kok.) ei su­la­ta ra­vin­to­loi­den tiuk­ko­ja au­ki­o­lo­ai­ko­ja.

Hän muis­tut­ti, et­tä jo en­nen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an puh­ke­a­mis­ta ra­vin­to­la-ala oli tiu­kil­la esi­mer­kik­si ras­kaan al­ko­ho­li­ve­ro­tuk­sen ta­kia.

– An­nis­ke­lun päät­ty­mi­ses­sä kel­lo kym­me­nel­tä kuul­taa vah­va kiel­to­lain hen­ki, ei­kä tämä ai­ka­ra­ja ole mis­sään ni­mes­sä kan­na­tet­ta­va, Pel­ko­nen moit­ti.

– Suo­men kan­sa ja ra­vin­to­lat ei­vät tar­vit­se yh­tään enem­pää hol­hous­ta, ko­koo­mu­se­dus­ta­ja jat­koi.

HAL­LI­TUS­PUO­LU­EIS­SA ko­koo­mus­lais­ten pu­hei­ta kum­mas­tel­tiin.

SDP:n Aki Lindén muis­tut­ti, et­tä ra­joi­tus­toi­mil­la yri­te­tään edel­leen saa­da epi­de­mia ai­soi­hin.

Hä­nen mie­les­tään hol­ho­a­mis­pu­heet ovat eri­koi­sia, sil­lä ko­ro­na­vi­rus­ta ei ole vie­lä kit­ket­ty suo­ma­lais­ten kes­kuu­des­ta.

Kes­kus­tan Jou­ni Ovas­ka puo­les­taan to­te­si, et­tä jo­kai­nen yö­ker­hos­sa käy­nyt tie­tää, kuin­ka lä­hel­lä ih­mi­set ovat toi­si­aan esi­mer­kik­si tans­si­lat­ti­al­la. – Jos vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­nen on hol­ho­a­mis­ta – niin ol­koon sit­ten niin.

Myös Päi­vi Rä­sä­nen (kd.) va­roit­ti sii­tä, et­tä tur­va­vä­lit tup­paa­vat unoh­tu­maan päih­ty­neil­tä ih­mi­sil­tä. – Poik­keu­so­lo­jen ra­joi­tuk­set ovat hol­hous­ta, ei sii­tä pää­se mi­hin­kään.

KAN­SA­NE­DUS­TA­JAT oli­vat pie­nes­tä kiis­te­lys­tä huo­li­mat­ta yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä ra­vin­to­loi­den toi­min­taa on va­pau­tet­ta­va, jot­ta yri­tyk­set sel­vi­ä­vät hen­gis­sä ko­ro­nak­rii­sis­tä ja työt­tö­myys py­syy jo­ten­ku­ten hal­lin­nas­sa.

Moni muis­tut­ti, et­tä elin­kei­non­va­pau­teen ja omai­suu­den­suo­jaan saa puut­tua vain, jos se on täy­sin vält­tä­mä­tön­tä.

Esi­mer­kik­si kes­kus­tan Mik­ko Kin­nu­nen huo­maut­ti, et­tä pe­ru­soi­keuk­sia ra­joi­te­taan edel­leen, vaik­ka ra­vin­to­loi­den toi­min­taa va­pau­te­taan.

Hän toi­voi, et­tä pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta saa riit­tä­vän työ­rau­han, kun se lau­suu hal­li­tuk­sen ra­vin­to­la­e­si­tyk­ses­tä.

Santeri Lampi 19.5.2020 15:21 Muokattu 20.5.2020 8:10
04.09.2020HS: Koronavilkun hälytys voi johtaa jopa kahden viikon karanteeniin - Saitko altistusilmoituksen? Vastaa HS:n kyselyyn
01.09.2020Savonsanomat: Puolustusvoimat tarkentaa maastoruokailuohjetta kritiikin jälkeen ? "Osa varusmiehistä on kokenut, ettei ruoka tahdo riittää"
21.07.2020Verkkouutiset: Hallitukselta vaaditaan toimia: Matkailusta ei saa tulla viruslinkoa
28.09.2020Verkkouutiset: Uskomatonta vallankäyttöä ? survotaanko sotea väkisin?
26.09.2020Verkkouutiset: Kokoomusedustajat: Hallitus romuttaa oppilashuollon
25.09.2020Uusi Suomi: Kansanedustaja Mia Laiho nostaa esiin vaietun palkka-asian, joka voi tulla kalliiksi ? Matti Vanhasen miljardipotti herättää kysymyksiä
25.09.2020Uusi Suomi: Kansanedustaja ihmettelee: Sanna Marin lupasi painokkaasti ? Ei ole mitään rahaa näkynyt
24.09.2020Iltasanomat: Sotesta väännetään taas syksyllä ? keskustan unelma maakunnista jäämässä pitkälti toteutumatta
23.09.2020Verkkouutiset: Kokoomusedustajat sulkisivat yökerhot
23.09.2020MTV: Yökerhot laitettava kiinni ja koululaisille maskisuositus, vaativat kokoomusedustajat ? Nyt olisi korkea aika

Siirry arkistoon »