Otsikko

Vårdköerna är långa i coronakrisens efterdyningar. Situationen har försämrats i och med regeringens nya krav gällande personaldimensioneringen inom äldreomsorgen samt nedskärningar i FPA-ersättningarna. I början av året försämrade vårdreformen Nylands och HUS:s finansiella situation. Det är inte överraskande att människornas förtroende för social- och hälsovården sviktar.För den som behöver hjälp är snabb tillgång till tjänster av hög kvalitet mycket viktigt samt kontinuitet i vården. Den multiprofessionella teammodellen är en fungerande lösning. För den som är kroniskt sjuk eller behöver mycket service utses en egen ansvarig sjukskötare eller läkare. Detta skapar kontinuitet i vården, förbättrar kvaliteten, stärker vårdcentralens tjänster samt sänker kostnaderna. Patienten kan också då alltid sköta sina vårdärenden med bekant vårdpersonal.

HBL 13.3.2023

Primärvården kan ta lärdom från företagshälsovården

Under de senaste veckorna har det förekommit offentlig kritik mot företagshälsovården, vilket är häpnadsväckande. Förutom specialiserad sjukvård är företagshälsovården ett bra exempel på vårt väl fungerande hälsovårdssystem. Det är en ganska märklig tanke att man skulle vilja skrota sådana delar av hälsovården som fungerar, bara för att annan offentlig primärvård inte fungerar. Kärnan i problemet är inte företagshälsovården, utan den offentliga primärvården med otillräckliga resurser och för högt arbetstryck.

Företagshälsovården är expert på förhållandet mellan arbete och hälsa, som tillsammans med arbetsplatserna tar hand om att upprätthålla de anställdas arbets- och funktionsförmåga samt säkerheten på arbetsplatsen. Många företag erbjuder också sjukvård, vilket är förnuftigt, för att i tid kunna undvika sjukdomsproblem och lång sjukfrånvaro.

Primärvården kunde ta lärdom från företagshälsovården, speciellt när det gäller modellen för ansvarig läkare och ansvarig sjukskötare. Både klienter och vårdpersonal har goda erfarenheter av denna modell. Den här modellen skulle också kunna användas i den offentliga primärvården. Med den kunde vi förbättra effektiviteten, kvaliteten och säkerställa verksamhetens kontinuitet inom vården. Äldre människor, barnfamiljer, arbetslösa och studeranden ska också ha rätt till vård inom en rimlig tid och få tjänster av hög kvalitet.

14.5.2022 HBL

Tjänsterna för mental hälsa måste fås i skick

Det har blivit mycket svårare att få vård för mentala problem. Det är omänskligt att barn som är i behov av psykisk vård, måste vänta i månader. Detta kan vi bara inte tillåta, vi måste få tillstånd en ändring.

Föreningar för psykisk hälsa har presenterat i ett medborgarinitiativ gällande terapigaranti som skulle förbättra grundnivån för servicen för psykiska problem. Regeringen har lovat att terapigarantin kommer att ingå i den nya strängare lagstiftningen gällande vårdgarantin. I lagförslaget som nu är offentligt, ingår trots allt ingenting om terapigarantin!

Nu om någonsin borde man ta tag i krisen av psykisk ohälsa. Om regeringen bedömer att terapigarantin inte lyckas genomföras på en gång skulle den kunna främjas successivt, genom att börja med barn och unga. Behandling för psykiska problem kan inte längre skjutas upp. Människor har rätt att få vård.

Mia Laiho, riksdagsledamot, medicine doktor, Saml, Esbo