top of page

Ingen ska behöva skrika för att få hemvårdsplats

Hemvård Äldrevårdslagens personaldimensionering godkändes i riksdagen i slutet av juni. Det förbättrar förhoppningsvis äldreomsorgen i vårdhemmen. Lagen kommer ändå inte att förbättra hemvården eller närståendevårdens situation. När personaldimensioneringen ska fastställas i lagen finns det en risk att vårdare plockas över från hemvården till dygnet runt vård i vårdhem.

Inom hemvården finns det allt fler äldre som är krassliga och har många olika sjukdomar. Att få personal till hem-vården är redan nu mycket krävande. I och med personaldimensioneringen höjs troligen även tröskeln att få plats på vårdhem. I Finland behöver vi enhetliga rikstäckande kriterier på vars bas vård dygnet runt i vårdhem beviljas. På så sätt kan man försäkra sig om att de äldre behandlas jämlikt och enligt enhetliga kriterier och att tillgång till vårdhem förverkligas på samma sätt runtom i Finland. Platser för vård dygnet runt på vårdhem ska fördelas så att det beviljas till de som behöver det mest.

Kriterierna borde också vara offentliga för alla. Inom hemvården måste man ta hänsyn till individens behov och erbjuda tjänster i tillräcklig utsträckning och i rätt tid. När den gamla inte längre klarar sig hemma ensam, trots hjälp från hemvården, borde hen inte behöva köa orimligt länge för plats på vårdhem. Jag har lämnat in en åtgärdsmotion till riksdagen om dessa rikstäckande enhetliga kriterier för vård dygnet runt och en lagmotion om att skärpa väntetiderna från det nuvarande ”tre månader” till ”en månad”. Att bli beviljad en vårdhemsplats ska inte behöva vara en auktion om vem som skriker högst, utan besluten måste baseras på offentliga och tydliga rikstäckande kriterier. När kriterierna uppfylls borde en vårdplats ordnas inom en månad. Med dessa förändringar kunde vi delvis förbättra situationen inom hemvården och öka de äldres och anhörigas förtroende för servicesyste met i samhället. Det är redan bråttom med förbättringsåtgärder inom hemvården. Det är nödvändigt att regeringen förnyar äldrevårdslagen i sin helhet och tar den till riksdagen för behandling under den-na regeringsperiod.

Comentários


bottom of page