Tiedotteet

Tiedote 31.5.2022

Aluehallitus hyväksyi valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet


Aluehallitus hyväksyi valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja keskusteli vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnan periaatteista. Henkilökuljetusten hankinnan periaatteet vedettiin pois esityslistalta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue myöntää valtuustoryhmille vuosittain 6 000 euroa toimintatukea aluevaltuutettua kohden. Vuonna 2022 tukea myönnetään 5 000 euroa aluevaltuutettua kohden, koska aluevaltuuston kausi alkoi 1.3.2022. Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan periaatteet toimintatuen myöntämiselle.

Laki hyvinvointialueista mahdollistaa valtuustoryhmien taloudellisen toimintatuen ja sitä voidaan käyttää ainoastaan lain määräämiin perusteisiin, valtuustoryhmien sisäisen toiminnan tukemiseen sekä toimenpiteisiin, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.


Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen
puheenjohtaja Mia Laiho, mia.laiho@eduskunta.fi, 050 433 6461


Tiedote 10.5.2022

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan valitsemista vaalilla

Aluehallituksen esityksen mukaisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja valitaan aluevaltuuston kokouksessa tiistaina 17.5.2022 virkavaalilla.

Hyvinvointialuejohtajan virkaa haki seitsemän henkilöä. Valinnassa loppusuoralle on edennyt kolme ehdokasta, Jukka Lindberg, Sanna Svahn ja Jan-Johannes Tollet. Aluevaltuuston 79 jäsentä valitsee vaalilla hyvinvointialuejohtajan viiden vuoden määräaikaiseen virkaan, aluevaltuusto voi päättää lisäksi viiden vuoden optiojatkokaudesta. Aluehallitus päätti myös hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen periaatteista.

Rekrytointiprosessit etenevät

Aluehallituksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle perustamien palvelutuotannon johtajan ja konsernipalvelujen johtajan virkojen rekrytointiprosessit etenevät haastatteluihin.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen
puheenjohtaja Mia Laiho, mia.laiho@eduskunta.fi, 050 433 6461


Tiedote 26.4.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiatyö käynnistyy

Aluehallitus käynnistää hyvinvointialueen
strategian muodostamisen toimintaympäristöanalyysilla. Strategiaprosessi
käynnistyy kesäkuun alussa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen identiteetin sekä arvopohjan määrittelemiseksi otamme henkilöstön, asukkaat, järjestöt, yritykset, kunnat ja muut sidosryhmät mukaan syksyllä järjestettäviin työpajoihin ja verkkotyöskentelyyn. Näissä tilaisuuksissa paneudumme toimintaympäristön muutoksiin, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vahvuuksiin, turvallisen siirtymän varmistamiseen ja toiminnan arvoihin.

Strategia luo pohjaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointi- ja palvelustrategialle.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen
puheenjohtaja Mia Laiho, mia.laiho@eduskunta.fi, 050 433 6461

***

Tiedote 12.4.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus perusti virkoja Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelutuotanto jakautuu viidelle palvelualueelle. Aluehallitus perusti kokouksessaan neljän palvelualuejohtajan virat haettavaksi.


Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueensa toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen ja hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa.

Ikääntyneiden, lasten, nuorten ja perheiden, yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä vammaispalvelujen palvelualueille perustettujen neljän palvelualuejohtajan virkojen hakuaika on 13.4.-28.4.2022.

Palvelualuejohtajien erityisen tärkeänä tehtävänä on varmistaa asukas- ja asiakaspalvelujen häiriötön jatkuminen hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä sekä huolehtia osaltaan korkealaatuisten ja asukastarpeita vastaavien palveluiden tarjonnasta koko hyvinvointialueella.


Aluehallitus perusti myös palvelutuotannon johtajan ja konsernipalvelujen johtajan virat.


HUS-yhtymän perussopimus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksymistä.


Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen
puheenjohtaja Mia Laiho, mia.laiho@eduskunta.fi,
050 433 6461

***

Tiedote 22.3.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksen päätökset

Kokouksessaan 22.3.2022 aluehallitus päätti käynnistysvaiheen talous- ja palkkahallinnon järjestämisen periaatteista, käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuoden 2022 talousarvion muutokset. Lisäksi aluehallitus otti vastaan selvitykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevasta irtaimesta omaisuudesta, toimitiloista, sopimuksista ja vastuista sekä arviot siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista sekä lomapalkkavelasta.


Aluehallitus teki periaatelinjauksen hyvinvointialueen talous- ja palkkahallinnon toimintojen järjestämisestä käynnistysvaiheessa. Toimittajavertailun sekä käytyjen neuvottelujen perusteella talous- ja palkkahallinnon
perustoimintojen järjestämisen valmistelua Sarastian tuottamana jatketaan. Aluehallitus päätti, että päätökset pysyvästä ratkaisusta tehdään myöhemmin.


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvio

Aluehallitus merkitsi tiedoksi muutokset Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvioon. Talousarviossa toimintakulut
vuodelle ovat yhteensä 23,1 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvio on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu järjestämisvastuun siirron edellyttämän valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä tällä hetkellä tiedossa oleva valtion myöntämä valmistelurahoitus.


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio on valtion lisätalousarvion jälkeen edelleen ICT-muutosten osalta merkittävästi alijäämäinen noin 38,5 milj. euroa. Jäljellä olevan rahoitusvajeen kattaminen mahdollisimman nopeasti on kriittistä valmistelutyön etenemisen kannalta.


Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho, 050 433 646

***

Tiedote 15.3.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus piti ensimmäisen kokouksensa

Ensimmäisessä kokouksessaan 15.3.2022 aluehallitus julisti hyvinvointialueen johtajan viran avoimeksi, nimesi jäsenet HUS-yhtymän perussopimusta käsitteleviin neuvotteluihin ja päätti aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan kokoonpanosta.

Hyvinvointialuejohtajan virka avoinna

Aluehallitus julisti hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi. Viran hakuaika on 16.3.-31.3.2022.


HUS-yhtymän perussopimuksen käsittely

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolain mukaan Uudenmaan hyvinvointialueiden aluevaltuustojen ja Helsingin kaupunginvaltuuston on hyväksyttävä HUS-yhtymän perussopimus 30.4.2022 mennessä. HUS-perussopimusvalmistelua on tehty syksystä 2021 lähtien HUS-valmisteluryhmässä. Nyt hyvinvointialueiden ja Helsingin nimeämistä edustajista koostuva ryhmä jatkaa keskusteluja ja käy perussopimuksen hyväksymistä varten tarvittavat poliittiset keskustelut.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue nimesi aiemman poliittisen seurantaryhmän jäseninä toimineet Henrik Vuornoksen (kok.), Maria Guzeninan (sd.) ja Henrik Wickströmin (r.) HUS-yhtymän perussopimusta käsitteleviin
neuvotteluihin.


Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta

Neuvottelutoimikunnan jäseniksi valittiin valtuustoryhmien puheenjohtajat ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään kyseisten valtuustoryhmien varapuheenjohtajat (liite 1). Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan tehtävänä on tukea aluehallitusta, käsitellä aluevaltuuston työskentelyyn liittyviä kysymyksiä ja ajankohtaisia valtuustossa päätettäviä asioita sekä sovittaa valtuustoryhmien näkemyksiä aluevaltuustoon valmisteilla olevien asioiden osalta.

Neuvottelutoimikunnan tavoitteena on ensimmäisen valtuustokauden aikana myös seurata seuraavien tavoitteiden toteutumista ja kehittämistä: hyvä palveluiden saatavuus ja laatutaso, aktiivinen lähidemokratia ja alueellinen edustavuus, alueellinen yhdenvertaisuus, näkyvät ja toimivat yhteistyörakenteet sekä henkilöstön turvallisen siirtymän toteutuminen.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho,

050 433 6461

***