Olen ehdolla kevään 2019 eduskuntavaaleissa jatkokaudelle. Erityisesti seuraavat asiat ovat tärkeitä minulle:

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoitoon ja lääkäriin pitää päästä sujuvasti. Perusterveydenhuolto ja sosiaalihuollon palveluihin pitää päästä sujuvammin. Ei voi olla niin, että vain vaatimalla tai omaisten tuella saa palvelua. Kaikille pitää pystyä tarjoamaan yhdenvertaista, ja ihmisten tarpeenmukaista palvelua. Hoitoketjut on myös saatava
kuntoon. Jos hoitoketjut eivät toimi, on vaarana, että ihminen putoaa palvelujen väliin. Myös kustannuksia syntyy, kun asiat jää hoitamatta ja sairaudet pahenevat. Tarvitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja eri ammattiryhmien välistä hyvää yhteistyötä, jossa asiakas on keskiössä. Hoitotakuuaikoja on kiristettävä hoitoonpääsyn vauhdittamiseksi. Jos perusterveydenhuolto tai erikoissairaanhoito ei pysty antamaan hoitoa lainmukaisessa ajassa, pitää ihmiselle antaa palveluseteli,
jonka avulla hän voi saada palvelun tai hoidon yksityiseltä puolelta. Vammaiset ja muut erityisryhmät on huomioitava palveluissa. Kaikista on pidettävä huolta kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Ihmisten
palvelut on hoidettava laatu edellä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi kantaa hedelmää

Tuetaan perheitä aikaisessa vaiheessa, niin ongelmat eivät pääse suuriksi. Lastensuojeluun tarvitaan riittävästi turvallisia aikuisia. Lasten ja nuorten pitää päästä mielenterveyspalveluihin ilman jonoja. On kohtuutonta ja epäinhimillistä, että lasten pitää odottaa jonossa mielenterveyspalveluita. Hoitotakuuta onkin selvästi kiristettävä hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollisuus harrastukseen. Harrastuksen avulla lapsi pääsee osallistumaan, sillä on vaikutusta itsetunnon kehittymiseen ja se lisää sosiaalisuutta ja syrjäytymisen riskiä. Järjestöjen ja seurojen kanssa on järkevää tehdä yhteistyötä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Vähennetään nuorten syrjäytymistä myös viranomaisten hyvällä yhteistyöllä. Jokainen nuori on tärkeä, ja meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta syrjäytymisen takia.

Kasvatus ja koulutus antavat mahdollisuuden kaikille

Opettajilla pitää olla enemmän aikaa itse opettamiseen ja jokaisen lapsen yksilölliseen kohtaamiseen. Erityisoppilaat tarvitsevat riittävän tuen, ja muut oppilaat myös riittävästi opettajan aikaa. Ryhmäkokojen pitää olla inhimilliset sekä päiväkodissa että koulussa. Varmistetaan kaikille nuorille jatkokoulutuspaikka ja riittävästi tukea opiskeluun. Myös toisella asteella lähiopetusta tarvitaan riittävästi. Koulutusta ei voi jättää itseopiskelun varaan. Sekä lapsilla että työntekijöillä on oikeus työskennellä ja opiskella
terveissä tiloissa.

Opintotuen tulorajoja pitää nostaa. Jos opiskelija suorittaa opintotuen edellytyksenä olevat opintopisteet, hänen työntekoaan ei pitäisi rajoittaa siinä määrin kuin nykyisin tehdään.

Jokaiselle vanhukselle kuuluu inhimillinen ja hyvä hoiva

Sekä kotihoidossa että hoivakodeissa on oltava riittävästi hoitajia ja lääkäreitä. Meidän on varmistettava vanhuspalvelulain uudistamisella, lain sitovuuden lisäämisellä ja valvonnan lisäämisellä että kaikista vanhuksista huolehditaan hoitopaikasta riippumatta. Hoidossa on mentävä laatu edellä. Vanhuksilla ja omaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa hoivapaikkaan ja millaisessa hoivakodissa haluaa asua. Pienissä hoivayrityksissä laatu on usein parempaa ja hoito yksilöllisempää. Palvelusetelit mahdollistavat pienten yritysten säilymisen, suositaan siis niitä ja vähennetään kilpailutuksia. Kotihoitoon tarvitaan lisää käsipareja, mutta myös vaihtuvuuden vähentämistä.

Ei ole inhimillistä että vanhusten luona hoitajat vaihtuvat jatkuvasti. Pysyvä henkilöstö lisää hoivan ja hoidon laatua niin kotihoidossa kuin hoivakodeissa. Hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen on panostettava. Kun kotona ei enää pärjää, niin hoitopaikan pitää järjestyä sujuvasti ilman jonotusta.

Omaishoito on sitovaa, ja usein raskasta, mutta sekä omaishoitajalle että hoidettavalle inhimillinen ratkaisu hoitaa rakasta läheistään.Omaishoitajat tarvitsevat tukea jaksaakseen. Omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät pitää turvata, sillä ne auttavat omaishoitajaa jaksamaan. Omaishoito on yhteiskunnalle myös selvästi edullisempi tapa järjestää hoivaa, minkä takia omaishoitajien palkkioiden nostaminen ja omaishoitajien tukeminen on perusteltua.

Saattohoito pitää saada kirjattua lakiin. Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään ja laadukkaaseen saattohoitoon, kun on sen aika. Suomessa saattohoidon taso vaihtelee ja sitä ei ole saatavissa yhdenvertaisesti eri puolilla maata. Saattohoitovelvoite pitää saada kirjattua lakiin, jotta jokainen ihminen voi luottaa siihen, että saa tarvittavan kivunhoidon, ja muun fyysisen ja psyykkisen tuen elämän loppuvaiheessa ikään katsomatta.

Työnteon pitää olla aina kannattavaa.

Työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin joutenolon. Täytyy purkaa kannustinloukkuja, jotka estävät ihmistä työllistymästä. Työkyvyttömyyden ehkäisyyn pitää panostaa. Meillä pitää olla mahdollisuus tehdä myös joustavasti erilaisia töitä ihmisen elämäntilanteen ja rajoituksien suhteen. Myös vammaisilla ja mielenterveyskuntoutujilla on oikeus työhön ja osallisuuteen yhteiskunnassa huomioiden kunkin rajoitteet.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on helpotettava. Tehdään sellainen perhevapaauudistus, joka parantaa edellytyksiä yhdistää työ ja perhe-elämä. Lapsiperheen arki on rankkaa, minkä takia toimivat päivähoitojärjestelyt ja mahdollisuus erilaisiin tapoihin tehdä työtä ovat tarpeen.

Pienten yritysten toimintaedellytykset on turvattava. Työntekijän palkkaaminen ei saa olla liian vaikeaa, kallista ja jäykkää. Pitää huolehtia siitä, että kaikki nuoret saavat peruskoulun jälkeen toisen asteen opiskelupaikan ja mahdollisimman moni pääsee kiinni työelämään. Kesätyöpaikan kautta nuori tutustuu luontevalla tavalla jo varhaisessa vaiheessa työelämään. Kesätyöpaikkoja pitää olla riittävästi.

Eläkeläisten ostovoimasta on pidettävä huolta ja verotuksen pitää kohdella yhdenvertaisesti palkansaajia ja eläkeläisiä.


Turvallinen arki

Riittävä määrä poliiseja jokaisen kansalaisen ulottuvissa on turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Ihmisten arjen turvallisuus, turvallinen liikkuminen, vakavien rikosten ehkäisy, nuoret rikoksentekijät, huumeet, nettirikollisuus ja muut nykyajan ongelmat vaativat uudenlaisia toimintatapoja ja resursseja työhön. idemmän aikavälin suunnitteleminen sekä koulutuksen että rahoituksen osalta on tarpeen. Rajavalvonta pitää olla riittävää, että voimme varmistua rajojemme turvallisuudesta.

Maanpuolustuksemme on oltava uskottavaa. Puolustusvoimat tarvitsee riittävät resurssit varusmiespalveluskoulutuksen , kertausharjoitusten ja asianmukaisen kaluston varmistamiseksi.


Maahanmuutto

Humanitaarinen maahanmuutto. Turvapaikkapolitiikka tarvitsee toimia niin EU:n kuin Suomenkin tasolla.
Turvapaikkapolitiikkamme on oltava tiukka, mutta hädänalaisia pitää auttaa. Ensisijaisesti turvapaikan tarpeessa olevat pitäisi ottaa pakolaisleireiltä. Lapset ja perheet pitäisi olla etusijalla. Turvapaikkahakemusten käsittelyajat on saatava selvästi lyhyemmiksi, vastaanottokeskusten perehdyttämistoimenpiteisiin on osallistuttava, ja uusintahakemuksen tekeminen pelkästään palauttamisen ehkäisemiseksi ei saa vaikuttaa palautuksen toimeenpanoon. Rikollisia emme tänne kaipaa.

Työperäinen maahanmuutto. Työperäistä maahanmuuttoa Suomi tarvitsee niillä aloilla, joilla on työvoimapulaa ja tarvetta osaajista. Opiskelemaan tänne tuleville pitäisi myöntää oleskelulupa koko opiskeluajaksi, jos opinnot edistyvät. Täällä koulutuksen saaneita pitäisi yrittää saada
jäämään myös Suomeen. Tarvitsemme koulutettuja työntekijöitä ja lisää kansainvälistä yhteistyötä.

Liikenne

Tarvitsemme sujuvaa joukkoliikennettä ja muita erilaisia tapoja iikkua niin autolla kuin pyörällä. Raideliikenteen kehittäminen on järkevää sekä ilmaston että nopeuden, varmuuden ja turvallisuuden takia. Asuinpaikasta, perhetilanteesta ja työpaikasta riippuen autoa myös usein tarvitaan työn ja perheen arjen mahdollistamiseksi, myös pääkaupunkiseudulla. Tietulleja vastustan. Ne olisivat vain lisävero Uudenmaan asukkaille.

Luonto ja eläimet

Ilmastonmuutos on vakava asia ja todellisuutta. Sen olemme konkreettisesti saaneet huomata,
esim. lämpiminä talvina ja jonkin verran jo lajiston muuttumisena. Meidän pitää määrätietoisesti tehdä suunnitelmia ja kehittää yhteiskuntaa vähäpäästöiseksi ja kohti esim. päästöttömiä polttoaineita. Kansainvälinen yhteistyö ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä. Kehitys ei tapahdu kuitenkaan hetkessä, ja meillä pitää olla malttia edetä muutoksessa asteittain. Tehdään järkeviä ja kestäviä päätöksiä sekä hyödynnetään uutta teknologiaa. Meidän on tehtävä sellaisia ratkaisuja, jotka säilyttävät monipuolisen luonnon ja ilmaston myös jälkipolvillemme.

Sekä tuotantoeläimien että lemmikkieläinten hyvinvoinnista on huolehdittava. Eläinsuojelulakia on tiukennettava seuraavalla hallituskaudella. Eläinsuojelurikoksista täytyy langeta myös nykyistä kovemmat rangaistukset. Myös turkistarhauksesta pitää päästä siirtymäjärjestelyin eroon. Pentutehtailu on vakava ongelma, joka huonontaa eläinten hyvinvointia. Koirien ja kissojen rekisteröintivelvoite onkin perusteltu.