Vem är jag?

Jag är mamma för tre barn. Jag känner till familjernas utmaningar i vardagen. Frågor angående barn, ungdomar och åldringar är viktiga för mig. Med min erfarenhet kan jag påverka social- och hälsovård. Social- och hälsovårdsreformen berör alla. Jag känner till både bas- och specialsjukvårdens utmaningar. Mitt jobb som ledande läkare för jourpolikliniken och mitt moderskap har gett mig målmedvetenhet och god samarbetsförmåga.

Viktigt för mig i Esbo:

Fungerande social- och hälsovård

Ett lyckat genomförande av social- och hälsovårdsreformen baserat på kundernas behov och med fokus på basvården/bastjänsterna. Nyland är så stort att genomförandet av social- och hälsovårdslagen har ett antal utmaningar. På grund av detta Nyland behöver en längre övergångsperiod.

Man måste planera en funktionell servicestruktur. Tjänster som man behöver ofta bör finnas nära, men dom tjänster man behöver sällan kan även koncentreras ytterligare. Offentliga tjänster har varit i vård- och hälsotjänsten grundspelare för en lång tid, och jag anser att deras status kommer fortsättningsvist att vara stark. Vi behöver även privata tjänsteleverantörer. Till volonttärverksamhet måste man skapa goda förutsättningar för arbetsuppgifter som inte kräver verkliga yrkeskunskaper.

Vi skall ta hand om barn, ungdomar och åldringar

Valmöjligheter till familjerna, skolningens standard/nivå, tidigt ingripande och stöd i barnens och ungdomarnas problem, god kvalitet på åldringsvården, stöd till närståendevårdare.

Gruppstorlekar inom för- och grundskola kan inte vara för stora och personal måste finnas tillräkligt. Varje barn är annorlunda. Rimliga klasstorlekar skapar arbetsro och läraren har möglighet att stödja dem som behöver, samt ta hänsyn till alla elever. Om elevantalet i klasserna är för stor blir timmarna tyngre för både läraren och eleverna.

Vi måste skötä om att alla ungdomar ska få en studieplats efter grundskolan. Stöd och vägledning till ungdomar måste erbjudas vid behov.

Varje barn borde ha möjlighet att idka hobbyverksamhet. Barn och ungdomar måste erbjudas möjligheter till rekreation med en lag tröskel, och utan höga medlemsavgifter. Vi måste förebygga marginalisering. Ingen får lämnas ensam.

Vi måste ingripa genast vid mobbning.

I daghem och skolor, har inomhus luftkvalitetsproblem ökat under senaste åren. I Esbo finns en mängd med dagis och skolbyggnader som måste repareras. Skicket av skolor och daghem måste säkerställas. Barn och arbetstagare har rätt att arbeta i friska utrymmen.

De viktigaste serviceformerna, som vi behöver ofta, bör ordnas lokalt.

Åldringar borde inte vara orolig för att åldras. Behovet av vårdhemplats bör avgöras i varje enskilt fall och ta hänsyn till individuella behov. När en äldre person inte mår bra hemma trots hemvårdsstöd, måste vårdplats ordnas smidigt utan onödiga förseningar.

Arbetande och företagande skall vara lönsamt

Man måste ta hänsyn till företagens behov vid planeringsstadiet för att få fler jobb i Esbo. Beskattningen för arbete får inte skärpas, byråkratiska hinder och normer bör minskas för att underlätta sysselsättning, välbefinnande på arbetsplatser skall ombesörjas, företagarnas sjukvårds- och arbetslöshetsskydd bör förbättras.

Trygg och trivsam miljö

Att vi känner oss trygga är en av de viktigaste faktorerna i vårt hälsotillstånd. Belysningen vid gator samt gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Vid trafiken måste beaktas tillräckligt låga körhastigheter och avsmalningar och farthinder på gator i bostadsområden samt i närheten av daghem och skolor. Det är också viktigt att finnas fungerande gator att gå eller cykla. Vi har ansvar för miljön och dess bevarande.

Min skrivning i HBL 28.3.2017

Äldre hotas av marginalisering


Allt fler privata och offentliga
instanser förflyttar sina tjänster till nätet. Många äldre har
svårt att hänga med i den teknologiska utvecklingen. På grund av bristande kunskaper
har inte alla åldringar samma möjlighet att använda samhällets tjänster. Främmande teknik,
kostnader, dålig syn eller motorik kan vara orsaker till att inte använda
internet. Det gäller också andra grupper i samhället inte bara
de äldre. Situationen är oroande eftersom äldre personer delaktighet i samhället försämras. Äldre kan känna rädsla för att bli beroende av anhöriga
och vänner för att till exempel kunna sköta sina bankärenden och andra ärenden. Vi
måste också ha alternativa serviceformer för dem som inte kan använda sig av
nätet. Att kunna klara sig själv hemma och ta hand om sina ärenden är viktigt
både för äldre och samhället. Digitalisering bör inte förskjuta de äldre.


Mia Laiho

Läkare

Stadsfullmäktig

Samlingspartiet

Esbo