Hej,

Jag är en 53-årig riksdagsledamot från Nylands valkrets och jag är ordförande för styrelsen i västra Nylands välfärdsområde och

ordförande i barnförbundet. Jag sitter även i Esbo stadsfullmäktige. Till min utbildning är jag medicine doktor, specialiserad på inre medicin. Jag är mamma till tre barn, varav två fortfarande går i grundskolan och den älsta går i Universitet. Vi har även två hundar, Ines och Aada. Jag började i riksdagen i början av mars 2018. Jag är vice ordförande i social- och hälsovårdsutskottet. Jag är även ersättare i grundlagsutskottet samt kulturutskottet.

Som läkare har jag arbetat inom allt från grundhälsovård till krävande specialsjukvård. Jag känner utmaningarna både inom den offentliga vården samt även inom den privata vårdsektorn.

Jag har jobbat över 10 år inom akutsjukvården. Innan jag började i riksdagen var jag chefsläkare på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus samt ansvarade för social- och krisjouren. Arbetet vid jouren har lärt mig mycket om vårt samhälle; Vilka faktorer som driver in familjer i kriser, hur barn och ungdomar mår, hur äldreomsorgen fungerar, hur anhöriga mår och vilken typ av stöd de behöver, vilka brister som finns i vårt servicesystem.

Varför började jag med politik?

Jag blev intresserad av politiken när mina barn började använda samhällets offentliga tjänster regelbundet. Jag ville vara med och påverka och förbättra brister i systemet. Mina viktigaste värderingar är rättvisa och att vi ska respektera och bry oss om varandra.

På fritiden är jag främst tillsammans med min familj, och vi tillbringar mycket tid utomhus.

Förnuft, kompetens och medmänsklighet

Fungerande social- och hälsovårdstjänster

 • Teammodell / egenläkare för alla, smidigt till vård och läkare.
 • Mentala hälsotjänster ska ha en låg tröskel. Detta ska tryggas genom terapigaranti.
 • Digitalisering ska utnyttjas, men service även utan dator.
 • Tidigt stöd för ungdomar och familjer, så att problemen inte blir för stora.
 • Barnskydd med omsorg och gränser.
 • Hemvården och äldreboenden måste ha tillräckligt med vårdpersonal och läkare. När man inte längre klarar sig hemma måste en äldreboendeplats ordnas på ett enkelt och smidigt sätt. Seniorrådgivning för att stöda äldre. Stöd till närståendevårdare.
 • Vården i livets slutskede måste vara individuell, smärtfri och värdig.

Skolan och undervisningen måste förstärkas

 • Mer tid för lärare att undervisa och individuellt bemötande av elever.
 • Mänskliga gruppstorlekar både i daghem och i skolor.
 • Mobbning måste elimineras. tillräckligt stöd för elever med specialbehov.
 • Mer undervisningsplatser för ungdomar i Nyland.
 • Finland ska ligga i topp gällande Forskning och Teknologi

Säkerhet och försörjningsberedskap

 • Trygga ardagen och förbättra gränsskyddet
 • Tillräcklig försörjningsberedskap
 • Trygga resurser för polisen, försvarsmakten och gränsbevakningen.
 • Ökat samarbete mellan skolan, socialvården och polisen för att minska våld och
 • kriminalitet

Invandring

 • Språkutbildning och arbete ska förpliktigas.
 • Arbetskraft och kunnande behövs.
 • Förhindra missbruk av asylansökningssystemet. Kriminella ska sändas tillbaka

Arbete och ekonomi

 • Arbete ska alltid löna sig
 • Mer pengar i hand för arbete.
 • Den Finska ekonomin förbättras genom arbete.
 • Företagarnas förutsättningar ska förbättras.
 • Lokala avtal ska främjas. Lön efter kompetens och svårighetsgrad.

Nej till vägtullar

 • Nej till trängselavgifter för bilister
 • För en smidigare vardag behövs kollektivtrafik, som bussar och annan spårtrafik samt bilar.

Ta hand om naturen och friluftsmöjligheter.

 • Satsning på användande av renare energi
 • Östersjön och vattendrag ska hållas rena.
 • Djurens välbefinnande är viktigt.
 • Småbarnspedagogik och grundskolan i skick.

"Saker händer inte bara, man måste göra dem"

Tillsammans mer!


Vi håller kontakt!

mia.laiho(at)riksdagen.fi

tel 0504336461