Hej,

Jag är en 52-årig riksdagsledamot från Nylands valkrets och jag sitter även i Esbo stadsfullmäktige. Till min utbildning är jag medicine doktor, specialiserad på inre medicin. Jag är mamma till tre barn, varav två fortfarande går i grundskolan och den älsta går i Universitet. Vi har även två hundar, Ines och Aada. Jag började i riksdagen i början av mars 2018. Jag är vice ordförande i social- och hälsovårdsutskottet. Jag är även ersättare i grundlagsutskottet samt kulturutskottet.

Som läkare har jag arbetat inom allt från grundhälsovård till krävande specialsjukvård. Jag känner utmaningarna både inom den offentliga vården samt även inom den privata vårdsektorn.

Jag har jobbat över 10 år inom akutsjukvården. Innan jag började i riksdagen var jag chefsläkare på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus samt ansvarade för social- och krisjouren. Arbetet vid jouren har lärt mig mycket om vårt samhälle; Vilka faktorer som driver in familjer i kriser, hur barn och ungdomar mår, hur äldreomsorgen fungerar, hur anhöriga mår och vilken typ av stöd de behöver, vilka brister som finns i vårt servicesystem.

Varför började jag med politik?

Jag blev intresserad av politiken när mina barn började använda samhällets offentliga tjänster regelbundet. Jag ville vara med och påverka och förbättra brister i systemet. Mina viktigaste värderingar är rättvisa och att vi ska respektera och bry oss om varandra.

På fritiden är jag främst tillsammans med min familj, och vi tillbringar mycket tid utomhus.

Välfärdsområdesvalet 2022

Viktiga teman för mig:


Fungerande social- och hälsovårdstjänster

 • Egen familjeläkare för alla. Smidigt till vård- och läkartjänster
 • Mentala hälsotjänster ska ha en låg tröskel. Detta ska tryggas genom terapigaranti.
 • Närhetentill service måste tryggas. Man måste även ha tillgång till servicen utan dator och digitala kunskaper.
 • Personalens ork, arbetssäkerhet och god ledning måste tas om hand.

Alla äldre har rätt till mänsklig och bra omsorg.

 • Hemvården och äldreboenden måste ha tillräckligt med vårdpersonal och läkare. När man inte längre klarar sig hemma måste en äldreboendeplats ordnas på ett enkelt och smidigt sätt.
 • Närståendevårdarna behöver mer stöd. Lediga dagar måste möjliggöras genom servicesedlar.
 • Vård i livets slutskede måste vara individuell och värdig.

Barn och familjer

 • Stöd i tidigt skede till familjer, så att problemen inte blir för stora.
 • Familjearbete och barnskyddet borde ha tillräckligt trygga vuxna.
 • Kuratorer och psykologer måste finnas i skolor, nära elever och lärare.

Räddningsväsendet

 • Finansieringe måste tryggas. Ambulans och brandkår måste komma snabbt vid nödsituationer.

Service för handikappade och andra grupper med specialbehov

 • Servicen får inte hotas i denna vårdreform. Fungerande vårdkedjor måste säkerställas.

Nej till välfärdsområdesskatt

 • vårdreform-pengar måste användas på ett förnuftigt sätt för att trygga servicen, inte för att hålla administrationen under armarna.
 • Välfärdsområdesskatten skulle bara vara en extra skatt, som ytterligare skulle öka levnadskostnaderna i Nyland.

Tillsammans mer!


Vi håller kontakt!

mia.laiho(at)riksdagen.fi

tel 0504336461